Waterstoffabriek H2Gateway

Grootschalige productie van concurrerende blauwe waterstof als transitiebrandstof voor de industrie.

|
|
H2 Gateway

H2Gateway is een initiatief voor de bouw van een fabriek voor de productie van 0,2 Mton/jaar blauwe waterstof voor de industrie. H2Gateway is erop gericht om industriële clusters in Nederland en Duitsland via de H2 Backbone te voorzien van waterstof ten behoeve van hoge-temperatuurwarmte en als grondstof. Den Helder is een interessante locatie in de blauwe-waterstofwaardeketen vanwege haar ligging ten opzichte van CO2-opslagcapaciteit in
de Noordzee en verbinding met de bestaande gasinfrastructuur.

Landelijk zijn omvangrijke projecten aangekondigd die zich richten op de productie van groene waterstof. De beschikbaarheid van grote volumes groene waterstof wordt echter pas op langere termijn verwacht. Bovendien is deze beschikbaarheid afhankelijk van grootschalige elektrolysers en voldoende geplaatst vermogen op het noordelijke deel van de Noordzee. Verschillende industriële clusters werken inmiddels aan vervanging van hun lokale grijze-waterstofproductie door blauwe en groene waterstof, waarbij opwekking wordt afgestemd op de lokale vraag naar waterstof voor feedstock. Vooralsnog gaat het hier om beperkte volumes.

Deze oplossingen geven echter geen impuls aan de aanleg van een waterstofbackbone en de tijdshorizon voor groene waterstof doet dat ook niet. Centrale productie
van blauwe waterstof, die commercieel aantrekkelijk en leveringszeker kan worden aangeboden en getransporteerd, kan een cruciale en versnellende rol spelen in de realisatie van een duurzame waterstofeconomie. Een landelijke infrastructuur versnelt de economische haalbaarheid van CO2-vrije waterstof en maakt de reductiedoelstellingen voor 2030 realiseerbaar.

Van belang zijn ook ontwikkelingen rond het ‘vergroenen’ van de productie bij Tata-steel. Omschakeling van de staalproductie van aardgas naar waterstof vraagt om de beschikbaarheid van 0,4 megaton waterstof per jaar vóór 2030. H2Gateway kan (samen met NortH2) deze waterstof leveren. Omdat blauwe waterstof ruim voor 2030 concurrerend kan zijn met grijze waterstof, kan een deel van de industrie al op korte termijn decarboniseren. Door grootschalig blauwe waterstof aan te bieden en vraag en aanbod op afstand te verbinden, kunnen de investeringen in een internationaal pijpleidingnetwerk worden versneld 

Status: Haalbaarheid van project met business analyse (afgerond maart 2022) nogmaals aangetoond. Betrokken marktpartijen hebben de intentie uitgesproken om  de verdere ontwikkeling ter hand nemen. Start bouw eind 2027.

Wil je meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project? In de WaterstofNHN community vind je meer informatie over de projecten en kom je in contact met betrokken partijen. Ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. 

Meld je direct aan op het
Community platform
Gerelateerd